Gjatësia e përgjithshme                    80 mm
Lloj                                                        normal
Bisht (C)                                               1/4″